Биозаштита за вашето вино и вашиот бренд

Потрошувачите очекуваат производителите на вино да го намалат бројот на манипулации користени во производство на вино. Ферментацијата е природен процес познат уште од античко време, па фокусирање на алкохолна и малолактична ферментација е начин да

See more

Винска биозаштита

Биозаштита е природен начин да се инхибираат микробиолошки загадувачи (квасец, мувла и бактерии).

Оваа биоконтрола не само што ви помага да ги спречите дефектите на вкусот, туку исто така ви помага да го изградите и заштитите вашиот бренд!

See more

Malolactic wine bacteria

Viniflora® are malolactic starter cultures that manage the controlled process of malolactic fermentation (MLF) in wine. Viniflora® bacteria are ready for direct inoculation into barrels or tanks. There is no re-hydration or acclimatization step required.

See more

Wine yeasts

Uncover the complexity and full potential of the wine – pre-fermentation yeast will help bring out more of the flavor potential and will also influence wine body. Why to use wine yeasts: For more information about the

See more