Малолактични вински бактерии

Viniflora® се малoлактични стартер култури кои управуваат со контролиран процес на малолактична ферментација (МЛФ) во виното.

Viniflora® бактериите се подготвени за директна инокулација во буриња или резервоари. Не е потребен чекор на повторна хидратација или аклиматизација. Директната инокулација се постигнува со висока концентрација на активни клетки. Ова претставува главно заштеда за винарски визби и објаснува зошто директните инокулациони бактерии или квасци имаат супериорни трошоци во употреба кога се споредуваат со нафградните производи или со трошоците за исправување на проблемите кои можат да бидат предизвикани од спонтани MLF.

Viniflora® бактериите се внимателно одбрани за да не произведуваат биогени амини (на пример, хистамин) за време на малолактичната ферментација. Ова е од голема корист и за винариите и за потрошувачите во однос на автохтоната малолактичка флора. 

Предности на користење на малолактични бактерии на Viniflora®: 

– Заштеда на време и трошоци 

– Подобрување на квалитетот на виното 

– Поголема безбедност на производите 

За повеќе информации за производите од оваа категорија, ве молиме контактирајте нас office@vitastart.mk, tel.: +389 2 256 22 95