Политика на компанијата

ВитаСтарт ДОО Кисела Вода

Ул. Борис Трајковски бр. 214а, Скопје

Преамбула

Овој Кодекс ги дефинира етичките правила и правилата на однесување на вработените во ВитаСтарт ДОО. Тимот на ВитаСтарт ги воведува практиките на управување во смисла на транспарентност, чесност и одговорност и создава средина за развој и валидација на соодветни вредности, морал и однесување на своите вработени. Секој вработен мора да има морални вредности и да го следи Кодексот на професионална етика и професионални стандарди.

Цел

Главната цел на овој документ е да се зајакне професионалноста на компанијата во поглед на логистиката и услугите, да се идентификуваат принципите на прифатливо и очекувано однесување на вработените во деловните контакти и работните односи. Сите контакти меѓу претставниците на бизнисот мора да се стават на правна и етичка основа. Во оваа смисла, финансиската и практичната корист на сите контакти мора да се постигне без да се загрозат стандардите, интегритетот и фер однесувањето.

Водени од етички принципи:

Лојалност

Професионалната работа на вработените во ВитаСтарт е насочена кон зајакнување на деловните односи и подигнување на престижот на компанијата.

Одговорност

Вработените во ВитаСтарт треба да бидат водени од свеста за професионалната одговорност што ја имаат кон нивниот бизнис и нивните клиенти. Тие имаат морална одговорност за квалитетот и последиците од нивните професионални активности.

Интегритет

Искреноста и прецизноста во односите со вработените го водат бизнисот на компанијата. Ова значи чесно и коректно однесување, почит кон колегите, коректност во користењето на компетенции, квалификации и професионални контакти. Сите мислења мора да бидат фер, точни и објективни.

Примена на етички принципи

Акцентот на етиката е првенствено одговорност на раководството, бидејќи преку нивните зборови, акции и начини на управување тие влијаат врз културата и нормите на однесување во компанијата.

Индивидуална одговорност

Вработените имаат заедничка одговорност за контрола на усогласеноста со тековните принципи на етичкото однесување и создавање поволна работна средина. Вработените се обврзани да го известат својот работодавач за прекршоците што можат да резултираат со штета или загуба. Основниот етички принцип на вработените е да ги спречи да бидат водени од лични симпатии или антипатии или сопствени размислувања или финансиски бенефиции.

Прифатливото однесување на вработените мора да биде во рамка која го исклучува таквото влијание или не предизвикува сомневање за такво влијание. Ова е причината зошто во сите деловни контакти работникот треба да има професионален пристап.Однесувањето кое е неприфатливо е прифаќање на услугите и другите со недвосмислени цели и за што е можно да се влијае на препораките или одлуките на несоодветен начин. 

Меѓукомпаниско однесување

Активностите на вработените во ВитаСтарт се вршат во согласност со принципите на законитост, лојалност, чесност, непристрасност, одговорност и отчетност.

Управувањето на ВитаСтарт ги почитува основните човекови права и не ја толерира дискриминацијата, конфликтите кои произлегуваат од културните разлики и употребата на детскиот труд (секое лице под 16 години).

Во односите со своите колеги, вработените се почитувани и исправни, без однесување кое го попречува достоинството и правото на поединецот.

Вработениот го почитува мислењето на неговите колеги и го почитува нивното право на приватност. Кога противречностите помеѓу колегите не можат сами да се решат, тие бараат помош од раководството.

Вработените во ВитаСтарт ги извршуваат своите должности во согласност со законодавството во Република Македонија.

Во зависност од функциите што ги врши, вработениот врши дејствија, предлага и донесува одлуки кои водат до зајакнување на довербата во компанијата.

Секој вработен ја извршува својата активност компетентно, објективно и со добра волја, постојано настојувајќи да ја подобри својата работа во интерес на компанијата и бизнисот и да го следи однесувањето кое не штети на престижот на компанијата, не само во извршувањето на неговата / нејзините должности, но исто така и во неговиот јавен и личен живот.

При извршувањето на своите должности, вработениот во ВитаСтарт е љубезен и со почит се однесува кон сите, почитувајќи ги правата и достоинството на лицето и спречувајќи ја секоја дискриминација.

Врски со клиенти и партнери

Вработените во ВитаСтарт ги извршуваат своите должности непристрасно и прават сè за да ја направат услугата достапна и пријатна за секого.

Вработените кои обработуваат податоци и лични податоци за целите на директен маркетинг и обезбедување на услуги се обврзани да ги заштитат и да се грижат за сите познати податоци или информации што ги стекнале во текот или во врска со извршувањето на нивните должности.

Вработените чија активност е поврзана со административната служба, овие активности ги извршуваат законски, навремено, прецизно, во добра верба и непристрасно. Од нив се бара да ги исполнат барањата на клиентите и да ги обезбедат сите потребни информации за да ги заштитат своите права и интереси, истовремено следејќи ги барањата на ЕУ Регулативата за општа заштита на податоците.

Професионално однесување

Вработените го поддржуваат раководството на ВитаСтарт со висок професионализам, непристрасност и активност во развивањето и спроведувањето на политиките на компанијата и следењето на однесувањата кои градат доверба во лидерството.

Од вработениот не е потребно да изврши налог кога содржи очигледно прекршок или бара друго незаконско дејствие.

Вработениот не треба да ги изразува личните мислења на начин што може да се толкува како официјална позиција на ВитаСтарт и е должен да ги набљудува утврдените работни часови за извршување на задачите кои му се доделени.

Документите и податоците во ВитаСтарт може да ги користат само вработените за извршување на нивните должности во согласност со правилата за заштита на информациите.

Вработените кои ја напуштаат компанијата не треба да ги злоупотребуваат информациите за кои стануваат свесни во врска со работата или функциите што ги извршиле.

Вработените во ВитаСтарт треба да се воздржат од прифаќање за себе или за други лица, бенефиции или услуги што може да доведат до влијание на нивните службени активности; тие не ја користат својата позиција за стекнување.

Вработените во ВитаСтарт не треба да дозволат присуство или појава на конфликт на интереси што може да влијае на непристрасно и објективно извршување на нивните должности.

Вработените кои имаат пристап до чувствителни комерцијални информации не треба јавно да ги објавуваат со цел да им наштетат на одредени економски агенти или да ги збогатуваат другите.

Акции

Раководството на ВитаСтарт се грижи сите вработени да ги знаат законите и правилата за примена на сите мерки за спречување на нелегални активности, конфликти на интереси и други кои се во спротивност со важечкиот закон. Од вработените се бара да го известат раководството за сите воспоставени и спроведени деловни контакти.

Други одредби

Секој вработен во ВитаСтарт е должен да се запознае и да ги почитува одредбите на овој Кодекс и во тој поглед да биде информиран за сите измени и дополнувања.

По првичниот влез, супервизорот е должен да го извести работникот за одредбите на овој Кодекс и другите издадени налози.

За случаите кои не се опфатени со овој Кодекс, соодветно се применуваат одредбите на важечките закони.

Етичкиот кодекс беше одобрен и усвоен на 23 мај 2018 година.

Анекси и други – Додаток 1

Овој Кодекс влегува во сила со денот на неговото одобрување.

23.05.2018

Скопје