Услови за користење

Овие Услови за користење ја регулираат врската помеѓу ВитаСтарт ДОО и секое лице кое ја посетува веб-страната во врска со користење на неговите информации и услуги. Со користење на веб-страната, Корисникот гарантира дека тој / таа е свесен, посветен и ги прифаќа усогласувањата со овие Услови за користење.

Дефиниции

За правилно толкување и примена на овие Услови за користење, термините и изразите дефинирани подолу го имаат следново значење:

1. www.vitastart.mk е веб-страна на Интернет (на кратко, веб-страна), која обезбедува пристап до информациите поврзани со активноста на ВитаСтарт.

2. ВитаСтарт е компанија регистрирана во Централен Регистар на Република Македонија со седиште и адреса на управување: ул. Борис Трајковски бр. 214а, Скопје; ЕДБ: MK4054015503022;

3. „Услуги “се ресурсите за информации обезбедени за корисниците на www.vitastart.mk, како и можностите за коментар.

4. “Корисник” е секое лице кое преку веб-страната www.vitastart.mk ги користи услугите обезбедени од ВитаСтарт.

5.  “Материјал” е секоја база на податоци достапна преку веб-страната www.vitastart.mk, како и секоја публикација која е предмет на авторско право.

Авторско право

Сите права се задржани. Сите права на интелектуална сопственост во информативните ресурси и материјали објавени на сајтот се предмет на заштита според постојниот Закон за авторски права и сродни права и нивната неовластена употреба претставува прекршување на законот. 

Приватност

Ограничена одговорност

ВитаСтарт прави сé што е најдобро да ја задржи содржината на веб-страната вистинита, точна и актуелна. Сите информации на сајтот се обезбедени во согласност со применливиот македонски закон, без никаква гаранција од ВитаСтарт за неговиот кредибилитет или интегритет и безбедност од злонамерни напади од трети лица. ВитаСтарт не е одговорна за последиците, вклучувајќи било каква штета предизвикана или на било кој начин поврзана со пристапот, користењето или неможноста за користење на веб-страната.


Промени

ВитаСтарт го задржува правото да ги менува овие Услови и правила со објавување на овие промени на веб-страната во догледно време. За сите прашања кои не се опфатени со овие Општи услови, важи применливото македонско законодавство.