Тестови за антибиотици

Потрошувачите сакаат да бидат сигурни дека нивните млечни производи се безбедни, природни, здрави и незагадени.

Остатоците на антибиотици во млекото се сериозен проблем за човековото здравје. Тоа е бидејќи постои загриженост дека малите количини на одредени антимикробни агенси може значително да ги префрлат моделите на отпор кај микробната популација во човековиот интестинален тракт. Тие може да предизвикаат алергија и хиперсензитивност кај луѓето.

Остатоците на антибиотици, исто така, може да се мешаат со млечните состојки и да ги намалат нивните перформанси. Тоа резултира со укинување и голема загуба за млечните растенија. Антибиотиците може да ја забават активноста на стартер културите и да влијаат на отекувањето на млекото, со што сирите ќе станат зрели.

Зошто антибиотици?

Лековите се користат  главно за третман на маститис кај кравите, како и терапија за други болести. Многу од антибиотиците се задржуваат во телото на животното подолго од каренцата/периодот што е наведен од производителот на лекот. Затоа, млекото останува позитивно за присуство на антибиотици.

Лековите се администрираат на млечни крави за лекување на маститис и за терапија со болест. Многу лекови се задржуваат во телото на животните подолго време отколку што е наведено со времето за отстранување на етикетите. Како резултат на тоа, примероците од млеко остануваат позитивни за остатоците од антибиотици.

Примарната контрола е на фармата и започнува со правилно препишување и набљудување на антибиотици и внимателно придржување кон периодите на повлекување. Накратко, производителите на млеко мора да обезбедат дека млекото од животни кои се под лекување или во карантин, не влегуваат во синџирот на исхрана. 

Примарните контроли се надополнети со тестирање на млекото за антибиотици, превземени од страна на прехранбените бизниси од различни места во синџирот на снабдување, вклучително и на фарма. Тоа зависи од индивидуалните оператори на храна (вклучувајќи ги и производителите на млеко) за да се утврди нивниот режим на земање примероци и тестирање.

Со цел да се обезбеди безбедноста на храната, властите на ЕУ наметнаа строги граници на концентрација за остатоци од антибиотици. Chr. Hansen нуди комплетен асортиман на комплети за антибиотици за да се спречат негативните ефекти на остатоци од антибиотици. Да се обезбеди исто така дека млекото преработено во млекарите е без остатоци и безбедно за користење. 

Брзи тестови 

Со цел да се обезбеди сигурност, се разви серија брзи тестови кои можат да функционираат како скрининг тестови кои нудат брз одговор на присуството или отсуството на неколку групи на антибиотици. На тој начин овозможуваат ефикасна одлука дали да се прифати или одбие млеко. 

Користејќи ги брзите тестови, фармерите можат ефективно да одредат дали млекото од животни третирани со антибиотици може да се пренесе во млекарата. Ако млекото не е тестирано во фарма, тогаш млекарите го тестираат пред да го растоварат камионот на влезот на фабриката. Сè додека не се докаже дека млекото нема остатоци од антибиотици, тоа не се ослободува за преработка. За млекарите постои несакан ризик од земање млеко без потврда дека е чисто, но истовремено чекајќи неколку часа е премногу долг и скап за бизнисот. 

Брзите тестови одговараат на потребата за време, ефикасност, безбедност и непречен процес на производство. При користење на брзите тестови на Chr. Hansen, млечните бизниси брзо можат да добијат долготрајни и јасно видливи резултати и опфаќат клучни групи на антибиотици – бета-лактами, тетрациклини, хинолони и афлатоксини. 

Групата бета-лактами е одговорна за приближно 95% од контаминацијата на млеко со антибиотици. Нивоата за откривање на тестовите се во согласност со европските, руските и американските стандарди. На тој начин обезбедуваат одгледувачи, производители и потрошувачи со поголема безбедност. Овој лесен-за-користење тест има широко прифаќање на меѓународниот пазар на млечни производи.  

За повеќе информации за производите од оваа категорија, ве молиме контактирајте нас office@vitastart.mk, tel.: +389 2 256 22 95