Најчесто поставувани прашања за јогуртот

Најчесто поставувани прашања за јогуртот

Најчесто поставувани прашања за јогуртот

Според Codex Alimentariоus јогуртот е ферментиран млечен производ со помош на симбиотските култури на Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Дефиницијата за јогуртот според законските регулативи е различна на глобално ниво и воглавно зависи од регулативите на земјите.

Некои земји го дефинираат јогуртот ако се користат само видовите Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Во други земји според легислативата е дозволено употреба различни соеви од Lactobacillus. Исто така, во некои земји јогуртот може да се дефинира како ферментиран производ што подлежи на термички третман по ферментацијата бидејќи не постојат живи бактерии во термички третираниот јогурт.

Јогуртот порано имал пократок рок на траење во споредба со современата слика на пазарот. Зошто е тоа така?

Постојат неколку фактори кои овозможуваат подолг рок на траење на природните јогурти, но во основа подолгиот рок е поврзан со намалувањето на нивото на контаминација на непожелни бактерии.

Подобрувањето на методите на молзење, квалитетот на суровото млеко, транспортот на млекото до производствените капацитети почитувајќи го ладниот ланец и контролата на квалитетот на сировото млеко овозможуваат бројот на бактерии во млекото се одржува на минимално ниво.

Бескомпромисната хигиена во млекарниците е еден од главните фактори за одржување на високиот квалитет на крајниот производ. Преработката на млекото се врши во затворен систем со подобрена технологија на производство со стандардизирана и безбедна директна стартер култура во процесот на ферментација. Понатаму, напредното знаење за ферментацијата денес им овозможува на производителите да ги користат добрите бактерии од биозаштитни култури за да јогуртот остане свеж и трае подолго време.

Друг важен напредок е  одржувањето на ладниот ланец. Во последните години јогуртот се чува ладен според препорачаните услови за складирање од млекарницата, преку дистрибуцијата, до ладилниците во маркетите. Исто така и подобрените перформанси на нашите ладилници играат важна улога овде.

Дали секој јогурт е пробиотски јогурт?

Не. Разликата помеѓу обичниот јогурт и пробиотскиот јогурт e во видот на бактериите. Не сите добри бактерии кои се користат за време на ферментацијата се пробиотици. Дефиницијата за пробиотици е:Живи микроорганизми кои  се консумираат во соодветни количини и имаат здравствени придобивки кај крајниот корисник 2

Пробиотските ефекти се специфични и се врзани со сојот на пробиотиците. Пробиотските ферментирани производи е потребно да се во согласност со дефиницијата и барањата на вистински пробиотик. За да може јогуртот да се биде “пробиотски“, тој мора да содржи живи пробиотски бактерии во доволни количини (и стандардни бактерии од јогурт) до крајот на рокот на траење. Количините треба да се поврзат со потребниот корисен ефект за кој постои клиничка документација.

Како јогуртот, така и пробиотскиот јогурт содржат стартер култури, но само во пробиотскиот јогурт се додаваат бактерии со специфични документирани здравствени придобивки. Затоа, потрошувачите треба да бараат производи со информации за специфичниот пробиотски сој.

Зошто понекогаш јогуртот може да остане надвор од ладилник и да не се расипе брзо?

Пред неколку години, повеќето јогурти се ферментираа во отворени садови. Условите во коморите за време на ферментацијата овозможија високо ниво на контаминација од мувли и квасци во финалниот производ што доведува до брзо расипување на јогуртот оставен на собна температура.

Во денешно време има подобрувања во производниот процес. Откако ферментираното млеко ќе се спакува, веднаш се затвора и се ферментира во затворени пакувања во коморите за ферментација. Просториите за ферментација се загреваат со сув и свеж воздух поминат низ позитивни-хепа филтри. Затоа јогуртот произведен во затворен систем има значително помал ризик од контаминација со несакани микроорганизми однадвор што овозможува подолг рок на траење. Притоа не доаѓа до расипување надвор од ладилникот одредено време.

Исто така, употребата на стандардизирани стартер култури, а понекогаш и биозаштитни култури придонесуваат за одржување и подобрување на квалитетот на јогуртот.

1 Codex Alimentarious 243-2003

2 ФАО/СЗО. Заеднички извештај од работната група ФАО/СЗО за изготвување насоки за евалуација на пробиотиците во храната 2002 г.

Home